Bedrijfsbeeindiging

Er komt een tijd dat u als horeca ondernemer aan bedrijfsbeeindiging moet gaan denken.
Als het zover is, komt de fiscus daarbij om de hoek kijken.
 
Als u een eenmanszaak of een vennootschap onder firma heeft wordt de onderneming "gestaakt", zodat er fiscaal gezien er geen sprake meer is van "ondernemersschap". Over de stakingswinst dient u dan belasting te betalen. Waar bestaat deze stakingswinst uit ?
 
Op de balans staat de waarde van de materiele vaste activa opgenomen, de zogenaamde "boekwaarde" van uw horecabedrijf (de grond, opstallen en/of bedrijfsinventaris en/of goodwill). Indien u uw horecabedrijf voor een hoger bedrag verkoopt dan de boekwaarde ontstaat er een "stille reserve" (de gerealiseerde meerwaarde). Over deze gerealiseerde meerwaarde moet u belasting betalen.
 
De stakingswinst bestaat naast deze "stille reserve(s)" ook uit fiscale reseves. De fiscus kijkt namelijk ook naar de fiscale oudedagsreserve (FOR) indien van toepassing. Door de toevoegingen aan de FOR heeft u ervoor gezorg dat de fiscaal te belasten winst de afgelopen jaren lager was. Bij het beeindigen van de onderneming wordt bedrag van de opgebouwde FOR alsnog belast, tenzij u de FOR omzet in een lijfrente. Uiteraard zijn er mogelijkheden om de stakingswinst zo laag mogelijk te houden. Dit gaat niet vanzelf. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn een aantal regelingen van toepassing zoals de stakingsaftrek, MKB winstvrijstelling, lijfrente-aftrek, doorschuifregeling, etc.
 
De stakingwinst die u realiseert, wordt bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma belast tegen het progressieve tarief in Box 1 van de Wet op de inkomstenbelasting. Dit tarief bedraagt maximaal 52%.
 
Bij de overdracht van een besloten vennootschap kunt u eventueel besluiten om de aandelen te verkopen. Wanneer de verkoper een natuurlijk persoon is, dan is er sprake van een aanmerkelijk belangtransactie. Van een aanmerkelijk belang is sprake als u tenminste 5% van de aandelen bezit. Het verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs van de aandelen wordt dan belast (tarief 25%).
 
Van belang bij verkoop is daarom vast te stellen wat u "onderaan de streep" over houdt. Tonny Freriks Horeca-makelaars kan u daarbij in een vroegtijdig stadium helpen door uw verkoopopbrengst in te schatten door middel van een taxatie of waardebepaling. Vervolgens is het verstandig om met uw accountant of fiscalist te bepalen wat u na afrekening met de fiscus over houdt. Vervolgens is het verstandig om met uw bank of financier te overleggen over uw financiele planning na de verkoop van de onderneming. Algemene aspecten die daarbij bekeken moeten worden zijn: uw inkomensvoorzieningen, de wijze van beleggen en de mogelijke financiele producten, de vermogensoverheveling tijdens leven naar de kinderen en klein kinderen, etc.
 
Wilt u meer weten over de verkoop van uw horeca onderneming en de bijkomende (fiscale) consequenties ? Neem dan geheel vrijblijvend contact op voor een geheel vrijblijvend gesprek en advies op telefoonnumer 0493-441200.