Waardebegrippen

Vrije verkoopwaarde in het economische verkeer
De waarde die een object of zaak heeft in het vrije economische verkeer. Deze vrije verkoopwaarde kan niet alleen van het onroerend goed maar ook van de bedrijfsvoering worden vastgesteld.
 
Gedwongen onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
De prijs, die bij gedwongen onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, rekening houdend met een niet optimale exploitatie tijdens de periode van aanbieding en onder omstandigheden die verkoop binnen enkele maanden noodzakelijk maken, zulks in het vrij economisch verkeer, zou zijn besteed.
 
Executiewaarden vrij van huur en gebruik
De executiewaarde is de waarde van een object bij gedwongen (openbare) onderhandse verkoop. Deze waarde ligt lager dan de waarde in het vrije economische verkeer. Zowel de executiewaarde van het onroerend goed als de waarde van de inventaris kunnen worden berekend.
 
Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat
De prijs, die onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.
 
Executiewaarde in verhuurde staat
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming), door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
 
Vervangingswaarde
Het bedrag dat moet worden betaald om het onroerend goed of de inventaris op een bepaald tijdstip te vervangen voor een ander goed. Wanneer men spreekt over de waarde op de markt spreekt men over de opbrengstwaarde/verkoopwaarde.
 
Economische huurwaarden
De economisch huurwaarde van het onroerend goed is de waarde die bij tijdelijke verhuur door de meest biedende partij wordt betaald.
 
Huurwaarde volgens boek 7 Burgelijk Wetboek Artikel 303
Bij deze huurwaarde vaststelling wordt rekening gehouden met de gemiddelde van vergelijkbare bedrijfsruimten (ter plaatse), waarbij deze huurprijs afgeleid wordt van de ontwikkeling van het prijspeil van deze vijf bedrijfsruimten gedurende een refentieperiode van vijf jaar. Deze vorm van taxeren wordt vaak toegepast wanneer huurder en verhuurder over de hoogte van de huur van mening verschillen.
 
Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om een tenietgegane (bijvoorbeeld afgebrande of ingestorte) gebouw onmiddellijk na de gebeurtenis opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming op dezelfde locatie. Het materiaalgebruik, de constructie en de indeling dienen gelijkwaardig te zijn met de oorspronkelijke bouwaard.
 
Noot: Herbouwwaarde conform artikel 7:960 BW Wijziging artikel 274 en 275 Wvk, met ingang van 01-01-2006 zijn de artikelen 274 en 275 Wetboek van Koophandel vervallen. Dit zelfde onderwerp wordt nu geregeld in artikel 7:960 BW.